loader image

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady podstawowe

StarkNET.pl przykłada szczególną wagę do kwestii prywatności swoich Klientów. StarkNET.pl, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Usługi świadczone przez StarkNET.pl są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W celu zawarcia Umowy z StarkNET.pl niezbędne jest podanie danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez StarkNET.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). StarkNET.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników i Klientów. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do stron StarkNET.pl oparty jest o cookies. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron StarkNET.pl. Cookies mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z StarkNET.pl.

Dane wymagane podczas zawierania Umowy

W podczas zawierania Umowy konieczne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu firmy, adresu e-mail firmowego, numeru NIP oraz numeru telefonu.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych jest StarkNET.pl. StarkNET.pl przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

StarkNET.pl przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby, posiadający upoważnienie nadane przez StarkNET.pl.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji (modyfikacji) oraz usunięcia. W sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa StarkNET.pl ma prawo odmowy usunięcia danych osobowych.

StarkNET.pl może udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Klienta lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). W celu świadczenia usług na rzecz Klientów, StarkNET.pl może udostępniać dane osobowe innym podmiotom.

Informacje wysyłane do Klientów

StarkNET.pl zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Klientom e-maili z powiadomieniami o zmianach w StarkNET.pl i nowych funkcjonalnościach. StarkNET.pl może wysyłać informacje handlowe, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze marketingowym, o ile Klient wyraził na to zgodę.